SAKALAI

บทความ

เครื่องมือไฟฟ้ามีกี่ประเภท

06-01-2560 18:06:01น.
ชนิดและประเภทของไฟฟ้า

ไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับต่างก็มีคุณสมบัติ และคุณประโยชน์แตกต่างกันไปแต่สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายใน บ้าน ซึ่งส่วนมากแล้วใช้กับกระแสสลับ หรือ AC นั้น อาจจะมีการใช้งานกับขนาดแรงงานไฟฟ้าที่ แตกต่างกันไป เช่น มอเตอร์ไฟฟ้าบางตัวใช้กับไฟ 220 โวลต์ แต่ยังมีมอเตอร์ไฟฟ้าอีกหลายประเภทที่มีระบบยุ่งยากขึ้นเป็น 380 โวลต์ 3 เฟส4 สาย เหล่านี้เป็นต้น ดังนั้นในการใช้อุปกรณ์ ไฟฟ้า จึงควรคำนึงถึงประโยชน์และความเหมาะสม


ชนิดของไฟฟ้า

     ไฟฟ้าเกิดขึ้นได้จากแหล่งกำเนิดหลายๆ แบบ ซึ่งแบ่งเป็น 2 แบบใหญ่ๆได้ดังนี้

     1. ไฟฟ้าสถิต ( Static Electricity )
     2. ไฟฟ้ากระแส ( Current Electricity )


 ไฟฟ้าสถิต


    ไฟฟ้าสถิต คือ ไฟฟ้าที่เกิดจากการเสียดสีเมื่อเอาวัตถุบางอย่างมาถูกันจะทำให้เกิดพลังงานขึ้น ซึ่งพลังงานนี้สามารถ
ดูดเศษกระดาษหรือฟางข้าวเบาๆได้ เช่น เอาแท่งยางแข็งถูกับผ้าสักหลาด หรือครั่งถูกับผ้าขนสัตว์ พลังงานที่เกิดขึ้น
เหล่านี้เรียกว่า ประจุไฟฟ้าสถิต เมื่อเกิดประจุไฟฟ้าแล้ว วัตถุที่เกิดประจุไฟฟ้านั้นจะเก็บประจุไว้ แต่ในที่สุดประจุไฟฟ้า จะถ่ายเทไปจนหมด วัตถุที่เก็บประจุไฟฟ้าไว้นั้นจะคายประจุอย่างรวดเร็วเมื่อต่อลงดิน ในวันที่มีอากาศแห้งจะทำให้เกิด ประจุไฟฟ้าได้มาก ซึ่งทำให้สามารถดูดวัตถุจากระยะทางไกลๆได้ดี ประจุไฟฟ้าที่เกิดมีอยู่ 2 ชนิด  คือ  ประจุบวกและประจุลบ คุณสมบัติของประจุไฟฟ้า คือ ประจุไฟฟ้าชนิดเดียวกันจะผลักกันประจุไฟฟ้าต่างชนิดกันจะดูดกันขอขอบคุณเครดิต ดีๆ จาก http://www.mwit.ac.th